perm_identity TWOJE KONTO
shopping_basket Koszyk
perm_identity
shopping_basket

Warunki ogólne

1. Działanie Warunków ogólnych sporządzonej umowy
Niniejsze Warunki Ogólne sporządzanej umowy (dalej Warunki) Maja zastosowanie wszystkich Zamówień сделать, które są zawarte ZA pośrednictwem sklepu internetowego www.ola.market, który шутки własnością Firmy «У TRADE OÜ» (dalej - Ola.Market ). Mają oni zastosowanie do umów z klientami z UE, pod warunkiem, że ci klienci są konsumentami.

2. Przyjęcie Warunków ogólnych sporządzonej umowy
Klient przyjmuje niniejsze Warunki i zgadza się z nimi, jak tylko on złoży zamówienie.

3. Klauzula ochronna Stosowanie Warunków
ogólnych sporządzanej umowy klienta, które różnią się od przepisów niniejszych Warunków ogólnych sporządzanew umowy.

4. Заварце умув
Prezentacja produkcji na witrynie internetowej nie jest wyborem, który narzuca prawa i obowiązki. Ta prezentacja jest apelem do klienta do dokonywania samodzielnego wyboru. Wybór, który narzuca prawa i obowiązki, klient robi w trakcie złoenia zamówienia.
Wejście w życie zamówienia. 
Po złożeniu zamówienia Firma «» wysyła Zleceniodawcy odpowiednią wiadomość e-mail, w której jest potwierdzone otrzymanie zamówienia i jego zawartość (Potwierdzenie pramówienia). Takie Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza automatyczn akceptację oferty. „” Podejmuje decyzję o przyjęciu oferty, według własnego uznania. Firma ma prawo do odrzucenia zamówienia, jeśli taka odmowa jest obiektywnie uzasadnioną. W przypadku odmowy Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym na skrzynkę mailową. Umowa kupna-sprzedaży wchodzi w życie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo dostawy towaru.

5.
Ceny Wszystkie ceny są cenami końcowymi; oni włączają w siebie koszty opakowania i ustalony przez prawo podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów do błędów w podawaniu cen. Jeśli rzeczywista cena jest wyższą za podaną, wtedy Firma obowiązkowo skontaktuje się z klientem i, w tym przypadku, umowa wejdzie w ycie tylko wtedy, gdy cenujen wyra. Jeśli rzeczywista cena jest niższa od podanej, wszystkie rozliczenia będą wykonane według rzeczywistej ceny.
Koszt wysyłki wliczony w cenę towaru.

6. Warunki dostawy Jeśli
jest nie uzgodniono inaczej, dostawa zostaje zrealizowana na podany przez klienta adres.
Dostawa odbywa się korzystając z usług Фирма «DHL» z магазин на wskazany przez zleceniodawcę adres. Czasy dostawy wskazany w dziale «Dostawa» на dole strony głównej.

7. Termin płatności i klauzula o zachowaniu prawa własności.
Towar powinien być opłacony od momentu zawarcia umowy.
Dostarczony Towar Pozostaje własnością Firmy „” do czasu pełnej zapłaty za niego.

8. Warunki płatności
Płatność może być wykonana przy użyciu karty kredytowej, portfela PayPal lub przelewu bankowego.

9. Prawo do anulowania zamówienia

9a. Prawo anulowania zamówienia
Masz prawo do anulowania zamówienia w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

9b. Termin anulowania zamówienia Termin
anulowania zamówienia stanowi czternaście dni od daty, kiedy Państwo lub osoba trzecia upoważniona przez Państwo, która nie jest przewoźnikiem, zostaruzem do posi.
W celu dotrzymania terminu anulowania zamówienia wystarczy wysłać wiadomość o wykorzystaniu prawa do anulowania zamówienia przed upływem terminu anulowania zamówienia.

9c. Tryb anulowania zamówienia Aby
skorzystać z prawa do anulowania zamówienia, należy zawiadomić o tym Ola.Market wysyłając zrozumiale oświadczenia (na przykład, wyszeniła
oświadczenia: na przykład, wyszyła. oświadczenia drogą mailową.

9г. Odbiorca
Oświadczenie o skasowaniu i Towar do zwrotu należy wysyłać по адресу:


9e
Jeśli odmawiasz się od zamówienia, jesteśmy zobowiązani natychmiast i nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania żądania o anulowaniu tego zamówienia wróciłsnatzatzna. W celu zwrotu płatności możemy użyć tej samej metody płatności, który został użyty w realizacji przez Państwo płatności pierwotnej, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W związku ze zwrotem płatności od Państwa nie będą ściągnięte adne odszkodowania. Firma może odmówić zwrotu zapłaty przed otrzymaniem towaru z powrotem albo do momentu przedłożenia Państwem udokumentowanego dowodu wysłania towaru, zależnie od kolejności.
Jesteś zobowiązany do niezwłocznego wysłania czy przekazania towaru na rzecz Firmy Ola.Market nie póniej, niż wciągu czternastu dni od daty powiadomienia o decyzji zrezygnowyzniemiem. Termin jest uważa się za dotrzymany, jeśli Państwo wyśle ​​towar do zakończenia terminu, czyli przed upływem czternastu dni.
Państwo ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Państwo powinniście zrekompensować utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości jest związana z takim zachowaniem z towarem, które jest poza zakresem kontrolia jakościan towaru zasadyekar. Przez „kontrole jakości, cechy i zasady funkcjonowania towaru” jest rozumiane testowanie i praktyczne wypróbowanie odpowiedniego towaru, jak to być może и przyjęto w zwyczajnym sklepie.

10. Гваранча
O ile nie zaznaczono inaczej, są stosowane ogólne przepisy prawa.
Gwarancji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez klienta. W szczególności, to dotyczy niewłaściwej obsługi, niewłaściwej obsługi lub nieautoryzowanej naprawy.
Jeśli dostarczone Towary mają oczywiste wady materiału lub wady produkcyjne, w tej liczbie uszkodzeni w czasie transportu, Zleceniodawca powinien niezwłocznie poinformować nas o tym.
Jeśli towar objęte są gwarancją producenta, чтобы wszystkie pretensje klient musi złożyć bezpośrednio do producenta. „” Nie ponosi odpowiedzialności za takiego typu pretensje.

11. Sąd właściwy
Miejscem rozprawy sądowej ш przypadku powstania sporów, wyciekających г umów, zawartych ш ramach niniejszych Warunków, МЯСТО Вено шутка, стручок warunkiem, że Klient Nie Особа fizyczną шутка, А przedsiębiorcą СМАЗКУ Особа Правна, zgodnie г obowiązującymi przepisami

12. Klauzula о ważności umowy
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych sporządzenia umów staje się nieważnym, to ten fakt nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia.

Przypomnij hasło?
E-mail:
Zaloguj się na konto
E-mail
Hasło
Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?
Załóż nowe konto
E-mail
Hasło
Produkt został dodany do "Listy życzeń".
Countries
map
Address under map...
Zamknij Some video...